Forkortelser og begrebsafklaringer

BBR

Bygnings- og boligregistret, er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. I forbindelse med ejendomsdataprogrammet kommer der i sommeren 2019 en ny forbedret version BBR 2.0. Læs mere her.

BFE 

Bestemt Fast Ejendom er en fællesbetegnelse for de forskellige typer af fast ejendom, som samles i Matriklen.
Samlet Fast Ejendom eller Jordstykker, registreres i forvejen i Matriklen, Ejerlejligheder, flyttes fra Tingbogen til Matriklen og Bygninger på fremmed grund, flyttes fra Tingbogen og ESR til Matriklen. 

Et BFE-nummer giver en entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, som giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget.

BPFG

Bygning På Fremmed Grund er en ejendomstype, som i forbindelse med MU flyttes fra Tingbogen og ESR til Matriklen, f.eks. kolonihavehuse.

CAD

Computer-aided design er et system, der bruges af bl.a. landinspektører til at editere filer med geometri ved f.eks. matrikulære sager. Her udveksles data med MU gennem GML filer.

DAF

Datafordeleren, er den offentlige sektors nye distributionsplatform, der leverer grunddata via internettet. Læs mere her.

DAR

Danmarks adresseregister er et autoritativt register for adresser og vejnavne, forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Læs mere her.

EBR

Ejendomsbeliggenhedsregistret er et autoritativt register under ejendomsdataprogrammet forankret i Geodatastyrelsen. Registeret kan ikke tilgås direkte, men forsyner ERPO og datafordeleren med data.

EJF

Ejerfortegnelsen er et autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark forankret i Geodatastyrelsen. Tingbogen er den primære kilde til Ejerfortegnelsens oplysninger, men da der ikke er lovkrav om tinglysning af ændringer i ejerforholdene, er det nødvendigt med et selvstændigt register med aktuelle oplysninger om ejerforholdene. Læs mere her.

ERPO

Ejendomsregistreringsportalen en en platform til kommunikation mellem hhv. kommunerne og landinspektørerne, samt landinspektørerne og Geodatastyrelsen. Platformen bruges f.eks. til matrikulær sagsudarbejdelse og kontrol af denne. 

ESR

Ejendomsstamregister er et register som kommunerne anvender, der indeholder informationer om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter. Registeret lukker og erstattes af flere elementer i grunddataprogrammet, bl.a. MU, EJF og EBR. 

MIA 

Matrikulært Indberetnings- og Ajourføringssystem er et IT-system, der benyttes af landinspektører til at forberede matrikulære sager inden de sendes ind til GST via ERPO. 

miniMAKS

(miniudgave af) Matrikulær Ajourførings- og Kontrol System er et system til sagsbehandlere i GST til kontrol af matrikulær sagsudarbejdelse. Systemet udvides i forbindelse med MU til også at håndtere ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.

MU

Matriklens Udvidelse er et projekt, hvor registreringen af alle typer fast ejendom samles i Matriklen under samme autoritative, entydige og stabile ejendomsidentifikation. Målsætningen er ét autoritativt ejendomsregister og udfasning af redundante registerdata om fast ejendom hos kommunerne og i Tingbogen. Læs mere her.

SER

Sagsbehandlingssystem for EjendomsRegistrering (tidligere MiniMAKS)

SFE 

Samlet Fast Ejendom er en ejendom, som enten kan bestå af et jordstykke eller flere jordstykker.

UKS

(Udstyknings-kontrol)

Ved registreringen i matriklen udføres samtidig en godkendelse eller udstykningskontrol, fra relevante myndigheder, så det sikres, at der ikke registreres udstykninger og andre matrikulære ændringer, hvis den kommende arealanvendelse er i strid med gældende bestemmelser.

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen