Kapitel 6: Ejerlejlighedssag

En opdeling af ejerlejligheder kan enten ske på en samlet fast ejendom (SFE) eller i en bygning på fremmed grund (BPFG). Ved arbejdet med ejerlejligheder i ERPO forud for indsendelse af en ejerlejlighedssag til GST er der flere trin, der skal udføres i ERPO:

Bemærk at der findes en liste over de sagsoperationskoder, der bliver beskrevet i dette kapitel i

6.1 Tilføj eller fjern BFE til sag

6.1.1 Tilføj BFE til sag

Ejendomme (BFE) tilknyttes ved hjælp af listen Udarbejd sag → Tilknyt/fjern BFE til/fra sag → Tilknyt BFE til sag:

Ved at klikke på Tilknyt BFE til sag føres man over i en dialog, hvorfra det er muligt at tilknytte det ønskede BFE. Dette sker ved en fremsøgning af den relevant BFE, hvor der startes med at vælge hvilke parametre søgningen skal baseres på (a) og dernæst klikker Søg (b). Herefter vil resultatet af søgningen blive vist (c). Ejendomme kan være af typen ”Samlet fast ejendom”, ”Bygning på fremmed grund” eller “Ejerlejlighed”. Når det gælder videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder, så skal de eksisterende ejerlejligheder tilsvarende knyttes til sagen. Valg af ønsket BFE sker ved at markere denne med flueben i Vælg til højre i markeringen (c). Når dette er gjort vil det valgte BFE vises nederst i listen med ”Valgte” (d). Det er muligt at fremsøge og vælge yderligere BFE såfremt flere er omfattet af sagen.

Såfremt en BFE, der allerede indgår i en anden sag tilknyttes, vil dette blive angivet i sagsoverblikket, jf. det røde udråbstegn (d) markeret med den blå cirkel. Ved at klikke på den blå info-knap til venstre for den BFE, der har et udråbstegn folder der sig en advarselsliste ud, hvorfra det er muligt at se, hvilken sag BFE’en er inddraget i. Sagsbehandleren på den eksisterende sag vil desuden modtage en mail med information om, at der også arbejdes med samme BFE i din aktuelle sag.

Når ønskede BFE er udvalgt trykke der på Gem og luk (e).

6.1.2 Fjern BFE fra sag

Såfremt et tidligere tilføjet BFE ønskes fjernet fra an sag, gøres dette inde fra sagen ved hjælp af Udarbejd sag → Tilknyt/fjern BFE til/fra sag → Fjern BFE fra sag.

En dialogboks åbnes hvorfra det er muligt at fjerne den ønskede BFE fra sagen. Marker den BFE, som ønskes fjernet (a) og klik på Slet (b). Når BFE’en er fjernet vil denne ikke længere være synlig i listen. For at arbejde videre på sagen klikkes der på knappen Annuller. Du kan kun fjerne ejendomme, der ikke indgår i sagsbehandlingen.

6.2 Tilføj forandringer

Det er via menulinjen Udarbejd sag → Tilføj forandring muligt at vælge forandringstyperne:

 • Nyopdeling

 • Videreopdeling

 • Ændring af stamoplysninger-Ejerlejlighed

 • Ændring af information om ejerlejlighedslodder

 • Sammenlægning af ejerlejligheder

 • Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab

 • Registrering af ny BPFG - er beskrevet i

 • Ændring af stamoplysninger-BPFG - er beskrevet i

 • Afregistrering af bygning - er beskrevet i

 • Noteringsændring - er beskrevet i

 • Ændring af arealoplysninger for jordstykke - er beskrevet i

 • Overfør areal

 • Tilfør areal

 • Reducer areal

Forandringer tilføjes inde på sagen via listen Udarbejd sag → Tilføj Forandring. En dialogboks åbner, hvorfra det er muligt at vælge forandringstype. Listen viser de forandringstyper, som er relevante for sagskategorien.

Under hver forandringstype er der mulighed for slutteligt at vælge:

 • Gem og ny ejerlejlighed vælges, hvis yderligere forandringer ønskes dokumenteret på sagen.

 • Gem forandring vælges, hvis 1) alle forandringer på sagen er tilføjet eller 2) dokumentationen af forandringer ønskes afsluttet for nuværende, men yderligere forandringer ønskes påført senere.

 • Vis ejerlejlighedsfortegnelse vælges såfremt ejerlejlighedsfortegnelse ønskes vist, jf.

 • Annuller vælges såfremt oprettelsen af lod(der) ønskes annulleret.

De forandringer, der implementeres i sagen vil efterfølgende fremgå i sagsoversigten. Fra forandringslisten er der adgang til at redigere (blyant-ikon) eller slette forandringer (x-ikon) (a). I sagsoversigten kan ”Eftersituation” foldes ud, hvorfra det er muligt at se resultatet af de forandringer, der er foretaget (b).

I arbejdet med ejerlejligheder er der en række forudsætninger, som man skal være opmærksomme på. Disse er givet i .

6.2.1 Forandringstyper

6.2.1.1 Nyopdeling

Ved valg af forandringstype ‘Nyopdeling’ vises nedenstående dialogboks. Felterne a-b er alle obligatoriske (anvendelse-feltet undtaget). Hvis der er obligatoriske felter, der ikke er udfyldt, vil forandringstypen ikke kunne gemmes før disse er udfyldt.

a) Henvisning til lovhjemmel er automatisk udfyldt, og du skal derfor tage stilling til, om det er det korrekte stk. og nummer, eller der skal vælges et andet i listen. Vælges der ikke her et lovgrundlag, men teksten ”anden hjemmel” fra listboksen, vil der under (b6) fremkomme et nyt kommentarfelt, hvori der skal redegøres for hjemmel for udstykningen.
b) Indtast herefter oplysninger for den valgte forandringstype ELLER tryk på knappen Importer ejerlejlighedsfil (c) hvorfra flere indtastninger kan importeres på en gang ud fra en download-tilgængelig skabelon.
b1) Vælg den hovedejendom, forandringen er gældende for. OBS: Hovedejendom skal vælges ved hver enkelt forandring, uanset flere forandringer foretages på samme hovedejendom.
b2) Tilføj ejerlejlighedsnummer
b3) Tilføj fordelingstal tæller
b4) Tilføj fordelingstal nævner
b5) Tilføj areal
b6) Beskriv eventuelt anvendelse
d) Det er muligt at tilføje BFE, hvis ikke dette er gjort tidligere i sagsarbejdet. Læs mere om tilføjelse af BFE i .

Det er i denne skærm også muligt at tilføje lodder til din nyopdeling. Der gøres opmærksom på, at der er et krav om, at der til lodder skal tilføjes geometri. Tilføjelse af et lod sker via knappen Opret lod (e), hvorefter en ny linje vil fremkomme. Ved at trykke på redigering-ikonet (f) bliver det muligt at udfylde ”Lodbogstav”, ”Lodbeliggenhedstekst”, ”Lodareal” og ”Etage”. Bemærk, at “Etage” skal angives i heltal (F.eks. Stueetage=0). Såfremt, at flere lodder skal beskrives på samme lejlighed kan disse tilføjes som ovenfor beskrevet. Hvis der fejlagtigt er blevet tilføjet for mange linjer, kan disse fjernes igen ved hjælp af skraldespandsikonet længst til højre. Når indtastningerne er færdige skal der trykkes på fluebensikonet i samme linje.

Når felterne for forandringen er udfyldt og der eventuelt er blevet tilføjet lod(der), skal Gem og ny ejerlejlighed, Gem forandring, Vis ejerlejlighedsfortegnelse eller Annuller vælges (g).

6.2.1.1.1 Upload af GML-fil ved nyopdelinger

Ved nyopdelinger gælder det, at der skal uploades en GML-fil for ejerlejlighedsloddernes geometri. Dette kan der læses mere om ved at folde nedenstående felter ud.

Juridisk baggrund, Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

§ 5

Ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal data med geometri for hver ejerlejlighed være overført fra digitalt format godkendt af Geodatastyrelsen. Data med geometri skal indeholde oplysning om identifikationsnummer (BFE-nummer), og koordinater, der forbinder linjer, skal være fundet ved en opmåling på stedet, hvor UTM32/ETRS89 er referencesystem. Koordinaterne skal være yderpunkter i ejerlejlighedens areal, som dette er opmålt i overensstemmelse med bilag 2

....

§7, stk. 3

Er ejerlejligheden, hvorfra videreopdeling sker, registreret af Geodatastyrelsen, skal data med geometri for hver ejerlejlighed, der dannes ved videreopdelingen og data med geometri for den ejerlejlighed, hvorfra videreopdeling sker, være overført til Ejendomsregistreringsportalen, idet § 5 finder tilsvarende anvendelse.

 

Krav til opmåling, Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen bilag 2

A. Opmåling skal foretages med en sådan nøjagtighed, at arealet med sikkerhed kan angives i et helt antal kvadratmeter.
B. Ved beregning af arealet følges den udvendige side af lodrette ydermure.
C. Vægge, som danner skel imellem ejerlejligheder, medregnes med halvdelen af vægtykkelsen til hver lejlighed.
D. Vægge, som danner skel mellem lejligheder og fællesrum, medregnes til ejerlejligheden med hele vægtykkelsen.
E. Arealer i tagetage el.lign. måles i et vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv. Hvis der findes begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), og disse er 1,5 meter eller højere, måles fra planets skæring med væggenes yderside, medens der ellers måles fra planets skæring med de skrå vægges yderside (overflade af tagdækning). Arealer, der er beliggende i planet 1,5 meter overfærdigt gulv, men mellem yderside af lodrette vægge og tagfladen, kan dog medregnes, hvis der er tale om indbyggede skabe, garderoberum og lign., der med hensyn til udførelse og indretning må betegnes som en del af ejerlejligheden. Ved videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder eller ændringer i arealet for eksisterende ejerlejligheder, hvor opmåling af arealer i tagetage el. lign. er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv i henhold til opmålingsanvisninger gældende inden den 25. august 1977, skal opmåling af arealet efter ændringen også ske i et vandret plan 1 meter over færdigt gulv. Det skal med tekst på ejerlejlighedskortet oplyses, hvis opmåling af arealer i tagetage el. lign. er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv.
F. Ved andre lodrette vægge i tagetage (f.eks. vægge mellem to ejerlejligheder) samt lodrette ydermure (f.eks. gavle, kviste) følges reglerne under punkterne B-D.

Indhold af GML-fil

Når forandringen(/erne) er oprettet i ERPO skal geometrien overføres til portalen via en GML-fil. Filen skal for hver ejerlejlighed indeholde identifikation i form af enten 

 • bfeNummer BFEnummer for ejerligheden 

ELLER

 • hovedejendomBFENummer BFEnummer for den SFE/BPFG hvor ejerlejligheden ligger

 • ejerlejlighedsnummer Ejerlejlighedsnummer

Filen skal derudover indeholde - for hver lod i ejerlejligheden

 • Lodlitra

 • EjerlejlighedslodGeometri Polygon

 

Format for GML-fil

Ejerlejlighedslodgeometri uploades til portalen i GML-format. GML-filen skal overholde dette xsd-skema:

http://schemas.gst.dk/mat/2019/02/EjerlejlighedslodGeometri.xsd

Bemærk at

 • filen kan indeholde geometri for en eller flere ejerligheder

 • geometrierne må ikke have Z-koordinater

 • geometrierne må ikke være multipolygoner

 • geometrierne skal overholde OGC's standarder for GML, det betyder bl.a. at 

  • en polygon skal bestå af mindst 3 punkter

  • der må ikke være dobbeltpunkter/linjer i polygoner

  • polygoner må ikke skære sig selv

  • ydre polygoners koordinatrækkefølge skal være mod uret

  • indre polygoners koordinatrækkefølge skal være med uret

 • Skemaet beskriver desuden attributterne ‘lodBeliggenhedTekst’, ‘lodAreal’ og ‘etage’ - disse attributter indlæses ikke ved import af geometri-filen til ERPO

Eksempel på geometri-fil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamling ns1:id="samling" xmlns:ns5="http://data.gov.dk/contract/matrikel/Adressevektor" xmlns:ns1="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ns3="http://data.gov.dk/contract/matrikel/EjerlejlighedslodGeometri" xmlns:ns4="http://data.gov.dk/contract/matrikel/BPFGGeometri"> <ns1:boundedBy xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> <ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamlingMember> <ns3:Ejerlejlighed> <ns1:boundedBy xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> <ns3:hovedejendomBFENummer>3283515</ns3:hovedejendomBFENummer> <ns3:ejerlejlighedsnummer>1</ns3:ejerlejlighedsnummer> <ns3:EjerlejlighedslodGeometri> <ns3:lodlitra>a</ns3:lodlitra> <ns3:geometri ns2:type="simple"> <ns1:Polygon srsName="EPSG:25832"> <ns1:exterior> <ns1:LinearRing> <ns1:posList srsDimension="2"> 554481.29 6324914.61 554465.51 6324895.22 554476.33 6324886.41 554492.11 6324905.80 554481.29 6324914.61 </ns1:posList> </ns1:LinearRing> </ns1:exterior> </ns1:Polygon> </ns3:geometri> </ns3:EjerlejlighedslodGeometri> <ns3:EjerlejlighedslodGeometri> <ns3:lodlitra>b</ns3:lodlitra> <ns3:geometri ns2:type="simple"> <ns1:Polygon srsName="EPSG:25832"> <ns1:exterior> <ns1:LinearRing> <ns1:posList srsDimension="2"> 554442.23 6324906.56 554445.01 6324909.88 554441.55 6324912.79 554438.77 6324909.47 554442.23 6324906.56 </ns1:posList> </ns1:LinearRing> </ns1:exterior> </ns1:Polygon> </ns3:geometri> </ns3:EjerlejlighedslodGeometri> </ns3:Ejerlejlighed> </ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamlingMember> </ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamling>

Eksempel på geometri-fil med indvendig geometri (hul i lodflade)

Hvis der er en (eller flere) huller i en lodflade, kan den indvendige geometri angives som "interior", f.eks.:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamling ns1:id="samling" xmlns:ns5="http://data.gov.dk/contract/matrikel/Adressevektor" xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ns1="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:ns4="http://data.gov.dk/contract/matrikel/BPFGGeometri" xmlns:ns3="http://data.gov.dk/contract/matrikel/EjerlejlighedslodGeometri"> <ns1:boundedBy xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> <ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamlingMember> <ns3:Ejerlejlighed ns1:id="bfe.100102683.1"> <ns1:boundedBy xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> <ns3:hovedejendomBFENummer>1416765</ns3:hovedejendomBFENummer> <ns3:ejerlejlighedsnummer>1</ns3:ejerlejlighedsnummer> <ns3:EjerlejlighedslodGeometri> <ns3:lodlitra>a</ns3:lodlitra> <ns3:geometri ns2:type="simple"> <ns1:Polygon srsName="EPSG:25832"> <ns1:exterior> <ns1:LinearRing> <ns1:posList srsDimension="2"> 553310.22 6319775.99 553267.95 6319773.34 553270.6 6319731.21 553312.86 6319733.86 553310.22 6319775.99 </ns1:posList> </ns1:LinearRing> </ns1:exterior> <ns1:interior> <ns1:LinearRing> <ns1:posList srsDimension="2"> 553279.9 6319762.94 553299.8 6319764.05 553300.92 6319744.07 553281.03 6319742.95 553279.9 6319762.94 </ns1:posList> </ns1:LinearRing> </ns1:interior> </ns1:Polygon> </ns3:geometri> </ns3:EjerlejlighedslodGeometri> </ns3:Ejerlejlighed> </ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamlingMember> </ns3:EjerlejlighedslodGeometriSamling>

6.2.1.2 Videreopdeling

Ved valg af forandringstype ‘Videreopdeling’ vises nedenstående dialogboks.

6.2.1.2.1 Upload af GML-fil ved videreopdelinger

Ved videreopdelinger gælder det, at der skal uploades en GML-fil for ejerlejlighedsloddernes geometri. Dette kan der læses mere om ved at folde nedenstående felter ud.

Juridisk baggrund, Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

§ 5

Ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal data med geometri for hver ejerlejlighed være overført fra digitalt format godkendt af Geodatastyrelsen. Data med geometri skal indeholde oplysning om identifikationsnummer (BFE-nummer), og koordinater, der forbinder linjer, skal være fundet ved en opmåling på stedet, hvor UTM32/ETRS89 er referencesystem. Koordinaterne skal være yderpunkter i ejerlejlighedens areal, som dette er opmålt i overensstemmelse med bilag 2

....

§7, stk. 3

Er ejerlejligheden, hvorfra videreopdeling sker, registreret af Geodatastyrelsen, skal data med geometri for hver ejerlejlighed, der dannes ved videreopdelingen og data med geometri for den ejerlejlighed, hvorfra videreopdeling sker, være overført til Ejendomsregistreringsportalen, idet § 5 finder tilsvarende anvendelse.

 

Krav til opmåling, Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen bilag 2

A. Opmåling skal foretages med en sådan nøjagtighed, at arealet med sikkerhed kan angives i et helt antal kvadratmeter.
B. Ved beregning af arealet følges den udvendige side af lodrette ydermure.
C. Vægge, som danner skel imellem ejerlejligheder, medregnes med halvdelen af vægtykkelsen til hver lejlighed.
D. Vægge, som danner skel mellem lejligheder og fællesrum, medregnes til ejerlejligheden med hele vægtykkelsen.
E. Arealer i tagetage el.lign. måles i et vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv. Hvis der findes begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), og disse er 1,5 meter eller højere, måles fra planets skæring med væggenes yderside, medens der ellers måles fra planets skæring med de skrå vægges yderside (overflade af tagdækning). Arealer, der er beliggende i planet 1,5 meter overfærdigt gulv, men mellem yderside af lodrette vægge og tagfladen, kan dog medregnes, hvis der er tale om indbyggede skabe, garderoberum og lign., der med hensyn til udførelse og indretning må betegnes som en del af ejerlejligheden. Ved videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder eller ændringer i arealet for eksisterende ejerlejligheder, hvor opmåling af arealer i tagetage el. lign. er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv i henhold til opmålingsanvisninger gældende inden den 25. august 1977, skal opmåling af arealet efter ændringen også ske i et vandret plan 1 meter over færdigt gulv. Det skal med tekst på ejerlejlighedskortet oplyses, hvis opmåling af arealer i tagetage el. lign. er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv.
F. Ved andre lodrette vægge i tagetage (f.eks. vægge mellem to ejerlejligheder) samt lodrette ydermure (f.eks. gavle, kviste) følges reglerne under punkterne B-D.

Indhold af GML-fil

Når forandringen(/erne) er oprettet i ERPO skal geometrien overføres til portalen via en GML-fil. Filen skal for hver ejerlejlighed indeholde identifikation i form af enten 

 • bfeNummer BFEnummer for ejerligheden 

ELLER

 • hovedejendomBFENummer BFEnummer for den SFE/BPFG hvor ejerlejligheden ligger

 • ejerlejlighedsnummer Ejerlejlighedsnummer

Filen skal derudover indeholde - for hver lod i ejerlejligheden

 • Lodlitra

 • EjerlejlighedslodGeometri Polygon

 

Format for GML-fil

Ejerlejlighedslodgeometri uploades til portalen i GML-format. GML-filen skal overholde dette xsd-skema:

http://schemas.gst.dk/mat/2019/02/EjerlejlighedslodGeometri.xsd

Bemærk at

 • filen kan indeholde geometri for en eller flere ejerligheder

 • geometrierne må ikke have Z-koordinater

 • geometrierne må ikke være multipolygoner

 • geometrierne skal overholde OGC's standarder for GML, det betyder bl.a. at 

  • en polygon skal bestå af mindst 3 punkter

  • der må ikke være dobbeltpunkter/linjer i polygoner

  • polygoner må ikke skære sig selv

  • ydre polygoners koordinatrækkefølge skal være mod uret

  • indre polygoners koordinatrækkefølge skal være med uret

 • Skemaet beskriver desuden attributterne ‘lodBeliggenhedTekst’, ‘lodAreal’ og ‘etage’ - disse attributter indlæses ikke ved import af geometri-filen til ERPO

6.2.1.3 Ændring af stamoplysninger-Ejerlejlighed

Ved valg af forandringstype ‘Ændring af stamoplysninger-Ejerlejlighed’ vises nedenstående dialogboks. Herfra udvælges den ejerlejlighed, som stamoplysningerne ønskes ændret for (a). De eksisterende stamoplysninger bliver vist til venstre i dialogboksen (b), og til højre herfra er det muligt, at tilføje de ønskede ændringer (c).

Det samlede areal af en lejlighed er normalt givet ved en nyopdeling samt resultatet af eventuelle efterfølgende ændringer. Ønskes det samlede areal af en lejlighed ændret, kan dette ændres ved forandringen ‘Ændring af stamoplysninger-Ejerlejlighed’. Denne ændring overskriver alle andre ændringer, der ellers har indflydelse på arealet.

6.2.1.4 Ændring af information om ejerlejlighedslodder

Ved valg af forandringstype ‘Ændring af information om ejerlejlighedslodder’ vises nedenstående dialogboks. Herfra er der mulighed for at ændre informationen for ejerlejlighedslodder. Dette gøres ved først at udvælge det ønskede ejerlejlighedslod (a). og tryk på Opret Lod. Dernæst vælges editeringsværktøjet for det tilhørende ejerlejlighedslod (c). Herefter er det muligt at udfylde de relevante oplysninger. Indtastningen afsluttes ved at trykke på fluebenet i den linje editeringen finder sted i.

6.2.1.5 Sammenlægning af ejerlejligheder

Ved valg af forandringstype ‘Sammenlægning af ejerlejligheder’ vises nedenstående dialogboks. Herfra er det muligt at angive både den afgivende og modtagende lejlighed.

6.2.1.6 Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab

Ved valg af forandringstype ‘Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab’ vises nedenstående dialogboks. Herfra er det muligt at vælge hvilket ejerlejlighedsfællesskab, der skal opløses.

6.2.2 Overførsel af Areal

Forandringstypen for overførsel af areal er delt:

 1. Overførsel af indvendigt fællesareal til ejerlejlighedsareal – eller Overførsel
  af ejerlejlighedsareal til indvendigt fællesareal (det omfatter konvertering af
  fællesrum til særejendom eller særejendom til fællesrum).

 2. Tilfør areal ved tilbygning.

 3. Tilfør areal ved udvidelse af areal indenfor eksisterende afgrænsning (det
  omfatter indskudt gulvareal).

 4. Reducer areal ved fjernelse af bygningsdele (det omfatter både nedrivning
  og fjernelse af indskudt gulvareal)

For en differentiering mellem situationer, hvor der kræves skøde (nr. 1), og situationer hvor der ikke skal være et skøde (nr. 2-4). Sagsoperationerne kommer til at stå i registreringsmeddelelsen, så Tinglysningsretten er orienteret herom.

6.2.2.1 Overfør areal

Ved valg af forandringstype ‘Overfør areal’ vises nedenstående dialogboks. Her skal det angives hvorfra arealet overføres fra (afgivende) og hvortil arealet overføres til (modtagende) samt hvor stort et areal, der overføres (angives i hele m2). Hvis et areal overføres fra en lejlighed til en anden, og lejlighederne også er angivet med lodder, er det nødvendigt efterfølgende at tilføje forandringer i form af en ‘Ændring af information om ejerlejlighedslodder’, jf. .

6.2.2.2 Tilfør areal

Ved valg af forandringstype ‘Tilfør areal’ vises nedenstående dialogboks. Her er det muligt at angive hvortil og hvor meget areal der skal tilføres til en ejendom.

6.2.2.3 Reducer areal

Forandringstypen anvendes når bygningsdele fjernes eller nedrives (helt eller delvist).

Ved valg af forandringstype ‘Reducer areal’, vises nedenstående dialogboks. Her anføres det reducerede areal som fragår ejerlejligheden.

 

6.2.3 Arbejdet med forandringer

Generelt set gælder det, at der kun kan forekomme én forandring af samme type på et objekt i samme sag. Dog kan der i arbejdet med forandringer på eksisterende ejerlejligheder foretages forskellige sagsoperationer og derved give flere forandringer af samme type på en ejerlejlighed. Derfor er der opstillet følgende forudsætninger:

 • Enhver attribut til en ejerlejlighed kan kun opdateres via én forandringsspecifikation. Areal er undtaget herfra, da arealer både kan ændres ved en registreringsændring og ved en ‘arealoverførsel’. Arealer behandles særskilt i .

 • Nye BFE’er, der er oprettet i sagen kan ikke have efterfølgende forandringer i samme sag. Disse enheder er ikke kendte før sagen er indsendt og derfor er det ikke muligt først at oprette enheden og derefter ændre i denne (f.eks. fordelingstallet). Alle oplysninger om den nye enhed sker således indenfor den forandring, der opretter dem (eksempelvis ENOP). Informationerne i den oprettede forandring kan efterfølgende ændres under sagsforløbet uden at dette påvirker andre forandringer.

 • Der findes maksimalt kun en forandring af hver forandringsspecifikation per BFE-nummer i sagen. Det vil sige, at hvis der allerede findes en EFTAL (ændring af fordelingstal) i sagen for en ejerlejlighed, så vil enhver senere ændring af fordelingstallet være en tilretning af den oprindelige sagsoperation EFTAL. Undtaget er dog ’arealoverførsler’ for ejerlejligheder.

 • For ’arealoverførsler’ for ejerlejligheder (EOFE, EOFF, EOTF) gælder det, at der kan være et vilkårligt antal af disse per ejerlejlighed. Disse er altid beskrevet relativt (tilført eller afgivet areal), mens Samlet Areal for ejerlejligheden ved nyoprettelse er beskrevet absolut. Bemærk at en arealoverførsel ikke kan bruges til at overføre hele arealet fra en ejerlejlighed til en anden. Hertil benyttes en sammenlægning af ejerlejligheder.

 • Hvis en ejerlejlighed er oprettet på en sag, så kan der ikke være andre forandringer på denne i samme sag og ejerlejligheden kan heller ikke slettes i samme sag.

 • Hvis en ejerlejlighed slettes i en sag, så kan der ikke samtidig være andre forandringer til ejerlejligheden eller ejerlejlighedens lodder.

 • Eftersituationen afhænger af, om forandringer beskriver forandringer eller eftersituationen; Forandringen: EFTER = FØR + forandringen, eller Eftersituationen: EFTER = det der er angivet i forandringen.

6.2.3.1 Specielt ved arbejdet med arealer

Arealer på ejerlejligheder er de eneste værdier, som ændres både ved en registreringsændring og en arealoverførsel. En arealberegning vises for brugeren for hver gang en arealændring benyttes, da den endelige værdi for en ejerlejligheds areal kan være svær at overskue som følge af de ændringer, der er lavet i sagen. Følgende forudsætninger er opstillet for arbejdet med forandringer, der resulterer i arealændringer:

 • En BFE kan altid kun have én forandring af samlet areal. Dette kan redigeres løbende gennem sagen.

 • Kontrolligningen gælder for alle BFE typer:

  • Hvis der findes en ERETA, så er dette efterareal uanset hvilke arealoverførsler, der findes.

  • Er der ingen ERETA, så er efterareal = Før areal + areal ændringer i sagen.

  • Der kan være et vilkårligt antal 'arealoverførsler’ pr. ejerlejlighed (EOFE, EOFF, EOTF).

  • Der kan kun være én ERETA per ejerlejlighed. Hvis brugeren vælger at specificere ERETA mere end én gang, vises den eksisterende ERETA, og denne bliver opdateret af brugerens ændringer.

 • Hvis der er en ERETA på en ejerlejlighed, så kan denne ikke udgå i samme sag. Det vil sige ejerlejligheden kan ikke være afgivende ejerlejlighed i en ESAM.

I skærmbillederne til arbejdet med forandringer, vises efterarealet hver gang der foretages en forandring, som påvirker lejlighedens areal. Hvis en arealændring påvirker to ejerlejligheder, vises beregninger for dem begge. Herunder er givet eksempler:

EKSEMPLER PÅ AREALOVERFØRSLER

EKSEMPLER PÅ AREALOVERFØRSLER

Sagsoperationskode EOFE (Forandringstype: ‘Overfør areal’)

(Tryk på billede for større visning)

Det samlede EFTER areal er summen af registeret areal FØR + summen af arealoverførsler.

Sagsoperationskode ERETA (Forandringstype: ‘Ændring af stamoplysninger-ejerlejlighed’)

(Tryk på billede for større visning)

EFTER areal i arealberegningen er lig med arealet fra ERETA uanset hvilke arealoverførsler, der ellers er til den.

Sagsoperationskode ESAM (Forandringstype: ‘Sammenlægning af ejerlejligheder’)

(Tryk på billede for større visning)

Ved en sammenlægning af ejerlejligheder vil hele arealet fra den afgivne ejerlejlighed blive overført og ejerlejligheden vil udgå. For den modtagne ejerlejlighed vil arealoverførsel fremstå som alle andre former for arealoverførsel. Som det ses, vil en ERETA på den modtagne ejerlejlighed definere efterarealet uanset hvilke arealoverførsler, der findes.

6.3 Rediger adresser for ejerlejligheder

Der er under Høring/Udstilling → Rediger adresser for Ejl muligt at redigere adresser for ejerlejligheder.

Hvis ikke sagen har fået initieret udstillingen af sin data, vil man ved klik på funktionen forud for redigering af adresser for ejerlejligheder blive forespurgt om dette.

Ved klik på funktionen bliver man ført til nedenstående skærmbillede. Herfra er det muligt at se en oversigt over en hovedejendom med dennes ejerlejligheders beliggenhedsadresser. Såfremt der fremgår flere hovedejendomme i sagen, kan der vælges mellem disse i feltet ud fra ‘Hovedejendom’. Det er under kolonnen Ny beliggenhed (a) muligt at tilvælge hvilken ny beliggenhedsadresse, der er ønsket til den givne ejerlejlighed via dropdown-boksen (b).

Ved Gem bliver den valgte tilknytning beliggenhedsadressen for ejerlejligheden, som vil fremgå ved opslag i EBR-registeret, på registreringsmeddelelsen og i orienteringen til tinglysningen ved sagens sluttelige godkendelse. Fremadrettet vil den tilknyttede beliggenhedsadresse også fremgå af den systemdannede integrerede ejerlejlighedsfortegnelse, forventes i øvrigt implementeret sommeren 2022. Såfremt der ikke er foretaget en tilknytning af adresse til ejerlejlighed inden sagen indsendes til GST vil det betyde, at ejerlejlighederne vil få en forkert/utilstrækkelig beliggenhedsadresse i EBR. Når en adresse er valgt, vil den ikke længere fremgå ved øvrige ejerlejligheder, således at en i forvejen benyttet adresse ikke vil kunne benyttes igen. Her er der dog mulighed for klikke på funktionen Vis alle (c), hvorefter alle adresser vil vises i dropdown-boksen efterfølgende.

Obs. Når vinduet lukkes, enten via funktionen Gem eller Gem og luk, vil listen over i forvejen tilknyttede adresser ikke blive gemt, så alle adresser vil igen fremgå af dropdown-boksen. Det er dog uden konsekvens for den valgte adresse for ejerlejligheden.

For en gennemgang og visuel kontrol af sagens forandringer herunder den foretagne tilknytning af adresse til ejerlejlighed kan et ”udkast til ejerlejlighedsfortegnelsen” dannes under de enkelte sagsoperationer med funktionen ”Vis ejerlejlighedsfortegnelse”.

Efter at have trykket på Gem og luk opdateres ejerlejlighedsfortegnelsen automatisk efter 5-10 minutter.

 

 

 

6.4 Ejerlejlighedsfortegnelse

I ejerlejlighedssager er det obligatorisk at danne en ejerlejlighedsfortegnelse. Ejerlejlighedsfortegnelsen dannes på sagen via Bilag → Dan ejerlejlighedsfortegnelse.

Efter at have trykket på Dan ejerlejlighedsfortegnelse åbnes en dialogboks hvorfra det er muligt at vælge fraser og danne ejerlejlighedsfortegnelsen. For at danne ejerlejlighedsfortegnelsen vælges standardfrasedel (a) først.

Bemærk, at hvis ”Ejer” er valgt som standardfrasedel, vil felterne ”Vælg ejerlejlighed” og ”Vis faktisk ejer i ejererklæring” blive aktive. Det er vigtigt at kontrollere, at den rigtige lejlighed er valgt.

Ved efterfølgende at klikke på Fremsøg fraser (a1) vises relevante standardfraser (b). Herfra er det muligt at vælge den eller de standardfraser, som ønskes tilføjet til ejerlejlighedsfortegnelsen (b1). Når en standardfase er markeret valgt, vil den fremgå i sektionen nedenfor (c). Hvis en standardfrase fortrydes, kan den fjernes ved brug af skraldespandsikonet yderst til højre i linjen. Foruden de eksisterende standardfraser er det muligt at oprette sin egen frase ved at klikke på Opret egen frase (a2). Efter at have indskrevet sin egen valgte fraser og der trykkes på Gem vises frasen i listen med de andre valgte fraser.

Nederst (d) i arbejdet med dannelsen af ejerlejlighedsforetegnelsen er der mulighed for at trykke på:

 • Annuller: Fører dig tilbage på sagen uden at gemme dine ændringer. Der kan dannes en ny ejerlejlighedsfortegnelse på samme sag. Det vil sige når en ny ejerlejlighedsfortegnelse dannes overskrives en eventuel tidligere ejerlejlighedsfortegnelse. Der kan dermed dannes en ejerlejlighedsfortegnelse for at se en midlertidig udgave.

 • Gem: Gemmer ændringer til ejerlejlighedsfortegnelsen. Det er muligt at fortsætte ens arbejde på ejerlejlighedsfortegnelsen senere.

 • Dan ejerlejlighedsfortegnelse: Danner ejerlejlighedsfortegnelsen som et .pdf bilag på sagen og fører dig til bilagslisten:

6.5 Tilknyt ejerlejlighedskort

Ejerlejlighedskort tilknyttes i ERPO som .pdf dokumenter. Det anbefales at navngive ens ejerlejlighedskortdokumenter efter opsætningen EJKORT-<BFEnr/hovedejendommens nummer>-<ejerlejlighedsnummer>, eksempel: EJKORT-100544857-102. Ved at give ejerlejlighedskortdokumenterne titler som BFE, vil disse automatisk blive tilknyttet til den rette lejlighed når dokumentet uploades til ERPO. Beskrivelsen for tilknytning af bilag er nærmere beskrevet i . For ejerlejlighedskort gælder det, at disse skal tilknyttes i gruppen: “4. Dokumenter fra indberetter” med dokumenttypen: “Ejerlejlighedskort”.

Såfremt dokumenterne ikke har titler efter opsætningen EJKORT-<BFEnr/hovedejendommens nummer>-<ejerlejlighedsnummer> vil en advarsel fremkomme, der fortæller, at filerne importeres til ERPO, men at de ikke er tilknyttet til BFE. Derfor skal disse manuelt tilknyttes.

Bemærk: Denne automatiske tilknytning til BFE sker kun i forbindelse med dannelse af ejerlejlighedskort. Når øvrige bilag uploades på sagen, er der ikke samme automatik.

Manuel tilknytning af ejerlejlighedskort til BFE gøres via Bilag → Tilknyt ejerlejlighedskort til BFE. Herefter åbnes nedenstående dialogboks. Herfra er det muligt at oprette en forbindelse ved tryk på knappen Opret. Herefter åbnes endnu en dialogboks hvorfra det er muligt at tilknytte de ønskede ejerlejlighedskort efter valg af hhv. ejerlejlighed og dokument.

Når det er valgt hvilken ejerlejlighed, der skal have tilknyttet et bestemt ejerlejlighedskort kan Gem og Næste samt Gem og Luk vælges.

 • Gem og næste vælges hvis flere forbindelser ønskes dannet.

 • Gem og Luk vælges, når ønskede forbindelser er dannet.

 • Annuller fører tilbage til sagen uden at gemme indtastede ændringer.

6.6 Behandling af geometri i ejerlejlighedssag

6.6.1 Tilføj geometri til ejerlejlighedslodder

For at kunne arbejde i en sag med ejerlejlighedslodder skal der tilknyttes geometri til sagen i form af en GML-fil udarbejdet i CAD.

Bemærk: Der er specifikke krav til GML-filens format. Disse fremgår af https://schemas.gst.dk/mat/2019/02/EjerlejlighedslodGeometri.xsd

Bemærk: Formatet tillader, at der kan være flere ejerlejligheder og flere lodder til samme ejerlighed repræsenteret i samme fil

Formatet benyttes både til import og eksport af geometrier.

 • Formatet beskriver en samling af geometrier med identifikation af, hvilket Ejerlejlighedslod, geometrien hører til

 • Af hensyn til muligheden for eksport af geometrier fra ERPO indeholder formatet en række yderligere beskrivende datafelter, som bliver udfyldt med oplysninger gemt i systemet, når ejerlejlighedslodder eksporteres

 • Ved upload kan man kun knytte geometrier til Ejerlejlighedslodder, der allerede er oprettet i systemet og ligger på sagen. De yderligere beskrivende dataelementer i GML-formaterne bliver ignoreret under upload, hvis de optræder i den indsendte fil.

Det er muligt at importere geometri til sagen via menulinjen ved at trykke på Geometri → Importer fra CAD. Ved at trykke på knappen Vælg filer er det muligt at vælge de GML-filer, der ønskes importeret til sagen. Det er muligt at importere mere end en GML-fil. Så længe geometrien ikke hører til samme lejlighed vil de alle lægge sig på sagen. Efter valg af en eller flere geometrifiler er det muligt at trykke på knappen Upload, hvorefter filerne importeres.

Efter import er det i sagsoversigten under ‘Eftersituation’ muligt at se hvilke lejligheder den importerede geometri tilhører. Ved at markere med flueben og slutteligt trykke på Tilføj geometri til sag vil den importerede geometri endeligt lægges på sagen tilknyttet de rette lejligheder. Hvis der er geometri, som ikke matcher ejendommenes metadata fremkommer en meddelelse herom ved upload. Ved at trykke på knappen til højre for Tilføj geometri til sag er det muligt at se informationer om eventuelle fejl ved import.

Efter geometrien er tilføjet til sagen er det muligt at markere ‘Samlet fast ejendom’ i kortoversigten og derved få visualiseret, hvor lejlighederne er placeret på SFE’en.

Såfremt der senere måtte komme ændringer til geometrien er det muligt at importere en ny GML-fil fra CAD, som automatisk erstatter den gamle import.

6.6.2 Eksporter geometri

For at foretage ændringer i geometrien i CAD skal geometrien eksporteres og derefter på ny importere igen til ERPO. Eksport foregår via menulinjen ved at trykke på Geometri → Eksporter til CAD.

6.7 Tilknyt EJL til BBR

Når alle forandringer er gennemført på sagen inkl. indlæsning af geometri, skal tilknytning af EJL til BBR, da sagen ellers ikke kan sendes til GST. BBR-Status for sagen kan ses i overskriftslinjen (a). Tilknytningen foregår ved at trykke på Høring/Udstilling-> Tilknyt EJL til BBR (b).

Efterfølgende åbnes dialogboksen “Tilknyt EJL til BBR”. Ajourføringen starter ved at vælge hovedejendommen (a). En tilknytning til BBR dannes ved at vælge lejlighed (b) og tilhørende enhed/-er og bygning/-er (c). Når en enhed er tilknyttet en lejlighed, vil den forsvinde fra listen af mulige enheder (b), så en enhed ikke kan tilknyttes flere lejligheder. Ved at trykke på knappen Tilknyt (c1) vil tilknytningen blive vist på listen nederst med status ”Foreløbig” (d). Status ”Foreløbig” betyder at tilknytningen er skabt, men endnu ikke godkendt. Status ”Gældende” betyder, at tilknytningen er godkendt. Bemærk, at den nye tilknytning ikke er sendt til BBR, før der trykkes på Gem ændringer (e). Såfremt der sker en fejltilknytning kan denne fjernes fra listen ved at vælge rækken, der ønskes fjernet og bruge knappen Fjern (d1). Benyttes knappen Fjern (d1) på en gældende tilknytning, vil status i listen blive ændret til ”Slettes”. Når der trykkes på Gem ændringer vil tilknytningen blive fjernet fra BBR og fra listen.

OBS kendt fejl: Knappen Fjern (d1) for gældende tilknytning virker ikke. Såfremt gældende tilknytning skal fjernes, kontakt da kommunen.

Alle lejligheder skal tilknyttes til én eller flere BBR-enheder eller BBR-bygninger. Det er muligt at gemme ens ændringer og senere vende tilbage for at fortsætte tilknytningen til BBR ved at trykke på Gem ændringer (e). Når arbejdet er færdiggjort trykkes der på Godkend ændringer (e). BBR vil derefter registrere tilknytningen som gældende. Knappen Slet alle ændringer vil fjerne alle tilknytninger i listen og i BBR, der ikke har status ”Gældende”.

Yderligere information om en tilknytning vises ved at vælge den i listen og bruge knappen Vis info (d2). Systemet vil vise følgende billede hvis tilknytningen er til en BBR-enhed/bygning:

Søg i vejledningen:

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen