Bilag A: Sagsoperationskoder

Søg i vejledningen:

Når der arbejdes med forandringer i matrikulære sager og ejerlejlighedssager i ERPO vil disse få tildelt en sagsoperationskode. De forskellige sagsoperationskoder og disses betydninger er givet i tabellerne nedenfor.

A.1 Forandringstyper ved matrikulære sager

Sagsoperationsbeskrivelse

Sagsoperationskategori

Sagsoperationsbeskrivelse

AOF

Arealoverførsel

Arealoverførsel, ejendom til ejendom

AOFA

Arealoverførsel

Arealoverførsel af aflagt offentligt vejareal

AOFH

Arealoverførsel

Arealoverførsel af helt matr.nr. – matr.nr. bevares (ejendom til ejendom)

AOFHL

Arealoverførsel

Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (stamnr.) (ejendom til ejendom). Tidligere
anvendt i Sønderjylland

AOFV

Arealoverførsel

Arealoverførsel til offentlig vej, ejendom til vej/sti

AOFVL

Arealoverførsel

Arealoverførsel til offentlig vej + tildeling nyt litra, ejendom til vej/ sti

BER 

Ejendoms-berigtigelse

Ejendomsberigtigelse, del af jordstykke

BER

Ejendoms-berigtigelse

Ejendomsberigtigelse, hel ejendom/ jordstykke

BERF

Ejendoms-berigtigelse

Berigtigelse mod fællesjord

BERH

Ejendoms-berigtigelse

Berigtigelse mod havet

BERSØ

Ejendoms-berigtigelse

Berigtigelse mod sø og vandløb

MAT

Matrikulering

Matrikulering af ikke tidligere registreret areal

MATK

Matrikulering

Matrikulering ved kendelse

SAME

Sammenlægning

Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)

SFOR1

Skelforretning

Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes

SFOR2

Skelforretning

Skelforretning - ejendomsberigtigelse

UDS

Udstykning

Udstykning - nyt matrikelnummer

UDSE

Udstykning

Udstykning af helt matrikelnummer

UDSFE

Udstykning

Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt matr.nr. (stamnr.)

VJBR

Privat fællesvej

Vej berigtiget

VJOM

Privat fællesvej

Vej omlagt

VJOP

Privat fællesvej

Vej optaget

VJSL

Privat fællesvej

Sletning af ikke udskilt offentlig vej/sti

VJUD

Ejendomsberigtigelse – udskillelse af off. vej

Udskillelse af areal til offentlig vej

VJUDL

Ejendomsberigtigelse – udskillelse af off. vej

Udskillelse af areal til offentlig vej (nyt litra)

NYB

Teknisk ændring

Nyberegning af areal matr.nr.

NYBV

Teknisk ændring

Nyberegning vejareal

NYBF

Teknisk ændring

Nyberegning fredskovsareal

NYBS

Teknisk ændring

Nyberegning strandbeskyttelsesareal

NYBK

Teknisk ændring

Nyberegning klitfredningsareal

SUPM

Teknisk ændring

Supplerende måling

DELG

Teknisk ændring

Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt skel) gebyr

DEL

Teknisk ændring

Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt

skel)

INDM

Teknisk ændring

Inddragelse af matr.nr.

TML

Teknisk ændring

Tildeling af matr.nr. til særskilt beliggende jordstykke

TÆNDG

Teknisk ændring

Overførsel ved teknisk ændring med gebyr

TÆND

Teknisk ændring

Overførsel ved teknisk ændring - Uden gebyr

KLIT

Temanotering

Klitfredning

STRAND

Temanotering

Strandbeskyttelse

SKOV

Temanotering

Fredskov

MAJOR

Temanotering

Majoratskov/samlet skovstrækning

JORD

Temanotering

Registrering af jordrente

LAND

Hovednotering

Landbrugsejendom

LANDF

Hovednotering

Landbrug - familieejendom

ARB

Hovednotering

Registrering af arbejderbolig

SUP

Supplerende ændringer

Supplerende ændringer

EJD

Fælleslodsnotering

Fælleslodsnotering

ADM

Administrative grænser

Administrative grænser

RET

Teknisk ændring

Rettelse (interne ændringer for et matr.nr.)

RETG

Teknisk ændring

Rettelse af geometri (interne ændringer for et matr.nr.)

KORT

Teknisk ændring

Kortopretning

DIV

Teknisk ændring

Diverse

A.2 Forandringstyper ved ejerlejlighedssager

Sagsoperationskode

Sagsoperationskategori

Sagsoperationsnavn

Sagsoperationsbeskrivelse

Sagsoperationskode

Sagsoperationskategori

Sagsoperationsnavn

Sagsoperationsbeskrivelse

ENOPA

Nyopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 1

Efter

ENOPB

Nyopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 2

Efter

ENOPC

Nyopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3

Efter

ENOPD

Nyopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 4

Efter

ENOPE

Nyopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 2

Efter

ENOPAH

Nyopdeling

Anden hjemmel*

Efter

EVOPA

Videreopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 1

Forandring

EVOPB

Videreopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 2

Forandring

EVOPC

Videreopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3

Forandring

EVOPD

Videreopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 4

Forandring

EVOPE

Videreopdeling

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 2

Forandring

EVOPAH

Videreopdeling

Anden hjemmel*

Forandring

EOFE

Ændring

Overførsel mellem ejerlejligheder

Forandring

EOFF

Ændring

Overførsel fra fællesareal

Forandring

EOTF

Ændring

Overførsel til fællesareal

Forandring

ESAM

Ændring

Sammenlægning af ejerlejligheder

Forandring

EOPLØS

Ændring

Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab

Efter

EFTAL

Ændring

Ændring af fordelingstal

Efter

ERETA

Ændring

Registrering af ændret etageareal

Efter

EHOV

Ændring

Ændring af relation til hovedejendom

Efter

EENR

Ændring

Ændring af ejerlejlighedsnummer

Efter

EKORT

Ændring

Ændring af geometri

Efter

ELOD

Ændring

Ændring af information om ejerlejlighedslodder

Efter

* Indberetteren skal angive i kommentarfeltet, hvilken hjemmel, der er tale om.

Søg i vejledningen:

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen