Kapitel 12: Registrering af sag - Fremsendelse af sag til GST

12.1 Opret eller rediger følgeseddel

Såfremt der ønskes oprettet en følgeseddel til GST i forbindelse med registrering af sagen er dette muligt via menulinjen Registrering → Opret eller rediger følgeseddel. Efter at have trykket på Registrering → Opret eller rediger følgeseddel fremkommer nedenstående dialogboks. I denne dialogboks er det blandt andet muligt at tilføje ønskede bemærkninger til sagen. De ønskede bemærkninger tilføjes sagen ved at trykke på knappen Gem og afslut.

Såfremt det ønskes at oprette en anmodning om afgiftsfritagelse skal der trykkes på Opret, hvorefter nedenstående dialogboks fremkommer. Her er der mulighed for at angive om afgiftsfritagelsen er i anledning af ekspropriation, privat fællesvej, friareal eller under 100m2. Desuden er der mulighed for at angive hvor mange ejendomme denne handling gælder for. Efter udfyldelse af felterne kan der trykkes på Bekræft, hvorefter indtastede informationer fremgår nederst i dialogboksen for Følgeseddel. Ændringer gemmes ved at trykke på Gem og afslut.

Såfremt der ønskes afgiftsfritagelse for friareal, skal der under Bilag (læs mere her:https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880717478 )medsendes fuld lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst deklaration eller anden dokumentation herfor, hvor afsnittet det fremgår af fremhæves.

12.2 Opret og signer registreringsanmodning

Såfremt der ønskes oprettet en registreringsanmodning gøres dette via menulinjen Registrering → Opret og signer registreringsanmodning. Efter at have trykket på Registrering → Opret og signer registreringsanmodning fremkommer nedenstående dialogboks. Hvis brugeren kan erklære sig ansvarlig for sagen kan vedkommende trykke på knappen Opret og signer. Der oprettes herefter forbindelse til NemID, hvorfra det er muligt at signere sagen med nøglefil eller nøglekort. Kun landinspektører med beskikkelse kan foretage signering. Dette administreres i den enkelte landinspektørvirksomhed. Efter signeringen er gennemført vil knappen Registrering → Anmod om endelig registrering være blevet aktiv.

12.3 Anmod om endelig registrering

Såfremt sagen ønskes registreres endeligt kan dette anmodes om via menulinjen Registrering → Anmod om endelig registrering. Efter at have trykket på Registrering → Anmod om endelig registrering fremkommer nedenstående dialogboks. Såfremt der er bilag i sagen, som ikke ønskes medsendt (for eksempel interne arbejdsdokumenter), vil disse kunne fravælges i forbindelse med registreringen ved at trykke på knappen Vis bilagsliste. Når brugeren er klar til at indsende sagen til GST trykkes der på knappen Send og afslut. Herefter åbner en ny dialogboks hvorfra det er muligt at annullere sin anmodning eller bekræfte denne ved at trykke på Indsend.

12.4 Overfør supplerende sagsbilag til GST

Såfremt brugeren ønskler at supplere sagen med supplerende sagsbilag gøres dette via menulinjen Registrering → Overfør supplerende sagsbilag til GST.

Efter at have trykket på Registrering → Overfør supplerende sagsbilag til GST fremkommer nedenstående dialogboks. Supplerende sagsbilag vil altid kunne indsendes til GST uden opfordring når sagens status er: 'Modtaget’, ‘Klar til sagsbehandling’ eller ‘Påbegyndt revision’. I dialogboksen er det muligt at udfylde yderligere information til sagsbilaget forud for dette tilknyttes ved at trykke på knappen Fortsæt til valg af sagsbilag. Herfra åbnes en ny dialogboks hvorfra de supplerende bilag kan tilføjes. Tilvælg det/de uploadede bilag med flueben som ønskes suppleret til sagen og tryk på knappen Send. Dermed indsendes yderligere dokumentation til GST. Herefter åbner en ny dialogboks hvorfra det er muligt at annullere sin tilknytning af supplerende bilag eller bekræfte disse ved at trykke på Indsend.

Bemærk det bilag som skal suppleres til sagen forud for suppleringen skal være tilknyttet sagen via menulinjen Bilag. Hvis det supplerende dokument skal erstatte et andet tidligere indsendt dokument, er det vigtigt at vælge ”erstat” i stedet for at slette og indlæse nyt dokument.

Såfremt en sag er registreret ved GST, hvortil GST ønsker supplerende oplysninger, vil brugeren modtage en mail herom. Sagens status vil være ”Påbegyndt revision” og menupunktet Registrering → Overfør supplerende sagsbilag til GST være valgbar.

12.5 Sag hjemsendt

12.5.1 Sag hjemsendt af GST

Såfremt GST vurderer, der kræves yderligere sagsarbejde, vil sagen blive hjemsendt med status ‘Revision udsat – sag hjemsendt’. Brugeren vil modtage en mail herom. Herefter kan sagen fremsøges hvorfra revisionsbemærkninger kan udbedres. Når brugeren har færdiggjort arbejdet med sagen, skal vedkommende på ny registrere sagen hos GST, som beskrevet ovenfor.

12.5.2 Sag hjemsendt af Tinglysningsretten

Såfremt Tinglysningsretten afviser en sag grundet for eksempel mangelfuld dokumentation, er det vigtigt at proceduren for genanmeldelse udføres korrekt.

Hvis Tinglysningsretten afviser en sag, er det vigtigt, at nedenstående procedure følges:

  • Få afklaret problemet med Tinglysningsretten.

  • Anmeld de fornødne dokumenter på Tinglysningsportalen

  • Genanmeld sagen i ERPO ved at trykke på knappen ”Anmod om endelig registrering”, jf. afsnit https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880717661/Kapitel+12%3A+Registrering+af+sag+-+Fremsendelse+af+sag+til+GST#12.3-Anmod-om-endelig-registrering

  • Da sagen har status ‘Foreløbig afvist’ eller ‘Afvist’, bliver den ikke sendt til GST-sagsbehandling, men bliver i stedet sendt i Tinglysningssløjfen

  • Herefter kan Tinglysningsretten genbehandle sagen. Proceduren skal følges uanset om sagen er ‘Foreløbig afvist’ eller ‘Afvist’. Såfremt proceduren ikke følges er der risiko for at Tinglysningsretten har færdigbehandlet og godkendt sagen, uden at sagen har skiftet status i ERPO, hvorved matriklen ikke automatisk opdateres og sagen afsluttet.

Såfremt proceduren ikke følges kan det risikeres at sagen bliver ‘låst’ i tinglysningssløjfen..

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen