Kontroller i miniMAKS/SER

Ved indsendelse af MIA-sager til henholdsvis ERPO og til GST køres nogle kontroller, ligesom der i ERPO er mulighed for manuelt at køre nogle kontroller. Disse kontroller kan have forskellige alvorlighedsgrader:

GO

er en advarsel. Sagen kan sendes til GST. Det er muligt at rette fejlen, så længe sagen ikke står til status "Modtaget" (sagen er sendt til GST).

STOP

betyder, at sagen ikke kan sendes til GST. I kontrolrapporten fremgår, hvilke(n) fejl der forhindrer indsendes af sagen til GST.

STOP_UDEN_TILLADELSE

betyder, at sagen ikke kan sendes til GST, men GST kan gives en "særlig tilladelse", således at sagen kan indsendes til GST. Tilladelsen kan søges via GSTs supporthjemmeside under ERPO-system, hvor pågældende sag vil blive vurderet i forhold til sagens kompleksitet og kontrolfejlen.

 

Forkortelser i kontrolrapporterne er uddybet i detteI nedenstående tabel ses hvilke kontroller, der køres ved indsendelse af MIA-sager til henholdsvis ERPO og til GST. Forklaringer på forkortelser i kontrolrapporten kan ses i vores Kontroller for matrikulær

Forkortelser i kontrolrapport

Forkortelser i kontrolnavne

Forkortelser i kontrolrapport

Forkortelser i kontrolnavne

ADM
AOF
AOFA
AOFH
AOFHL
AOFV
AOFVL
ARB
BER
BERF
BERH
BERSOE
DEL
DELG
DIV
EJD
FUG1
FUG2
FUGB
INDM
JORD
KLIT
KORT
LAND
LANDF
MAJOR
MAT
MATK
NYB
NYBF
NYBK
NYBS
NYBV
RET
RETG
SAME
SFOR1
SFOR2
SKOV
STML
STORM1
STORM2
STRAND
SUP
SUPM
TAEND
TAENDG
TML
UDS
UDSE
UDSFE
VJBR
VJOM
VJOP
VJSL
VJUD
VJUDL

Ændring af administrative koder
Arealoverførsel
Arealoverførsel af aflagt offentligt vejareal
Arealoverførsel af helt matr.nr.
Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (litra)
Arealoverførsel til offentlig vej
Arealoverførsel til ny offentlig vej
Arbejderbolig
Berigtigelse
Berigtigelse af fredsskov
Berigtigelse mod havet
Berigtigelse mod sø og vandløb
Deling af jordstykke
Deling - registrering af nyt skel
Teknisk operation
Ejendomsnotering (fælleslod)
JordforureningV1
JordforureningV2
Boligerklæring - jordforurening
Inddragelse af matr.nr.
Jordrente
Klitfredning
Kortforbedring
Landbrugsejendom
Landbrugsejendom/familie
Majoratskov
Matrikulering
Matrikulering ved kendelse
Nyberegning
Nyberegning - fredsskov
Nyberegning - klit
Nyberegning - strand
Nyberegning - vej
Rettelse (interne ændringer for et matr.nr.)
Rettelse af geometri
Sammenlægning af ejendomme
Skelforretning – skel fastholdes
Skelforretning – skel ændres
Fredsskov
Tildeling af matr.nr. til en lod (stamnummer)
Stormfald 1.registrering
Stormfald 2.registrering
Strandbeskyttelse
Supplering
Supplerende måling
Teknisk ændring
Teknisk ændring med gebyr
Tildeling af matr.nr.
Udstykning
Udstykning af ejendom
Udstykning + tildeling af nyt matr.nr.
Vej berigtiget
Vej omlagt
Vej optaget
Vej slettet
Vejudskillelse ved hævd
Vejudskillelse ved hævd + nyt litra

C
JS
JSAO
JSR
JSRT
MS
S
SFE
SP
TL
TRJSO
VEO

 

*Når en forkortelse er tilsat et ”O” (Opdatering), indikerer dette at kontrollen kontrollerer ændringerne i
forandringsspecifi-kationen

Centroide
Jordstykke
Jordstykke Administrativ opdatering
Jordstykke-registrering
Jordstykke-registrering temalinie
Matrikelskel
Sag
Samlet fast ejendom
Skelpunkt
Temalinier
Temaregistrering jordstykke opdat
Vurderings ejendoms opdat

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen