Kapitel 11: Sagsbilag og signering

11.1 Tilføj sagsbilag

Såfremt en sag skal have tilknyttet et eller flere sagsbilag foregår det i sagsvisningens menulinje under Bilag → Sagsbilag.

Efter at have trykket på Bilag → Sagsbilag fremkommer nedenstående dialogboks med de sagsbilag, der allerede er tilknyttet sagen såfremt der er tilknyttet nogle sagsbilag. I denne dialogboks er det muligt at tilføje sagsbilag ved at trykke på knappen Tilføj sagsbilag (a), hvorefter en ny dialogboks åbner. I den nye dialogboks kan det angives hvilken Gruppe det ønskede tilføjede bilag tilhører samt hvilken Dokumenttype (b), der er tale om. Efter selektering heraf kan bilaget tilføjes ved at trykke på knappen Vælg filer (c). Efter at have indlæst ønskede bilag, skal disse importeres ved at trykke på knappen Importer (d). Når ønskede bilag er importeret vil dette fremgå i en listevisning (e). Bilag gemmes ved at trykke på knappen Gem (g) eller Gem og luk, (f) hvorefter skærmbilledet lukkes. Bilaget skulle nu fremgå i listevisningen som illustreret på det venstre billede nedenfor. Det er i billedet til venstre muligt at redigere, slette, gennemse og downloade bilag efter klik/markering af ønskede bilag er foretaget. Foretaget ændringer ajourføres efter der er trykket på knappen Opdater. Det er muligt, at vælge flere filer af gangen såfremt de tilhører samme gruppe og dokumenttype. Bemærk, at bilag kun kan editeres, så længe disse ikke er sendt ind til GST.

Bemærk, at der også efter at have trykket på Bilag → Sagsbilag er mulighed for at tilknytte flere sagsbilag på en gang, ved at vælge ‘Ja’ ved ‘Flere typer’ (a). Her er det vigtigt, at navngivningen af dokumentet, der ønskes tilknyttet er af formen <'Egen_navngivning'-gruppenummer-dokumenttypenummer>, da dokumentet ellers ikke kan uploades. Hvis der vælges flere typer ad gangen, så skal filerne være navngivet efter LIMAKS standarden. Tryk herefter på Vælg filer (b) og udvælg de filer, der skal tilføjes som sagsbilag. Bemærk nedenfor, at der bliver fremhævet en linje for de bilag, som kan tilknyttes, og en linje for de som ikke kan, da navngivningen af dokumentet har været forkert. Efter at have indlæst de ønskede filer, er det muligt at trykke på Gem gyldige filer (c) (Den vil bare hedde Gem hvis, der kun var uploadet gyldige filer).

Gruppenummer på dokumenter og dokumenttypenummer fremgår af tabellen nedenfor

Dokumentgruppe

Dokumenttype

Dokumentgruppe

Dokumenttype

Gruppenavn

Gruppenummer

Dokumentnavn

Dokumenttypenummer

Beskrivelse

Generelt

1

Øvrige dokumenter

12

Øvrige dokumenter

Parter

2

Bemyndigelseserklæring

1

Bemyndigelseserklæring til landinspektør

Parter

2

Skelerklæring

2

Skelerklæring

Parter

2

Skelforretningserklæring

3

Forligserklæring (skelforr)

Parter

2

Erkl. om skel mod nabo

4

Erklæring om afmærkede og indmålte skel mod nabo

Parter

2

Erkl. om ejendom.ber. fra ejer

5

Erklæring fra ejere om ejendomsberigtigelse

Parter

2

Erkl. om nat. tilvækst fra ejer

6

Erklæring fra ejer om naturlig tilvækst/ fraskylning

Parter

2

Naboerkl. ved tilvækst

7

Naboerklæring hvis tilvækst

Parter

2

Dok. vedr. fællesjord

8

Dokumentation vedr. fællesjord (byens gade o.lign.)

Parter

2

Erkl. fra ejer om vejoptagelse

9

Erklæring fra ejeren om optagelse af vej og vejret

Parter

2

Anden dok. om vejoptagelse

10

Anden dokumentation om optagelse af vej

Parter

2

Erkl. fra vejejer

11

Erklæring fra vejejer (vejadg anden ejd)

Parter

2

Erkl. fra ejer vedr. vejret

12

Erklæring fra vejberettiget ejer -inkl. lsp. erklæring (ej DSB/Banestyrelsen) (lykke - fromme)

Parter

2

Erkl. fra ejer om vejsletning

13

Erklæring fra ejeren om slettelse af vej

Parter

2

Anden dok. for vejsletning

14

Anden dokumentation for slettelse (vejret § 7 stk 4)

Parter

2

Erkl. fra ejer om vejomlægning

15

Erklæring fra ejeren og / eller vejberettigede om indsnævring/omlægning

Parter

2

Anden dok. for vejomlægning

16

Anden dokumentation for indsvævring / omlægning (vejret § 8 stk 4)

Parter

2

Erkl. fra ejer om særsk. brug

17

Erklæring fra ejer om, at arealet er givet i særskilt brug

Parter

2

Erkl. fra ejer om ændr. af brugsret

18

Erklæring fra ejer om ændring af tidl. brugsretsareal (inkl. bem.erkl.)

Parter

2

Erkl. fra ejer om ændr. af brugsret

19

Erklæring fra ejer om ændring af interne skel (inkl. bemyndigelses erklæring)

Parter

2

Erkl. fra ejer om inddr. af brugsret

20

Erklæring fra ejer om indragelse af tidl. brugsretsareal (inkl.bem.erkl.)

Parter

2

Erkl. fra ejer vedr. fælleslod, BMA § 22

21

Erklæring fra ejer(e) om godkendelse af areal som vederlag for andel BMA §22

Tinglysning

3

Tingbogsudskrift

1

Tingbogsudskrift

Tinglysning

3

Rådighedsattest

2

Rådighedsattest

Tinglysning

3

Domatt. om adk., pant og serv.

3

Dommerattest om adkomst, pantehæftelser og servitutter

Tinglysning

3

Domatt. om adk. og pant

4

Dommerattest om adkomst og pantehæftelser

Tinglysning

3

Domatt. om pant og serv.

5

Dommerattest om pantehæftelser og servitutter

Tinglysning

3

Domatt. (skelforretning)

6

Dommerattest om at retssag ikke er anlagt (skelforretning)

Tinglysning

3

Dom el. udskrift af retsbog

7

Dom eller udskrift af retsbog

Tinglysning

3

Dommerattest

8

Dommerattest

Tinglysning

3

Endeligt skøde

9

Endeligt skøde

Tinglysning

3

Overdragelsesdokument

10

Overdragelsesdokument

Tinglysning

3

Udskrift fra Selskabsstyrelsen

11

Udskrift fra Selskabsstyrelsen

Tinglysning

3

Anden dok. vedr. tegn.ber.

12

Anden dokumentation vedr.tegningsberettigelse ex. fuldmagt - foreninger

Tinglysning

3

Udstykningskort

13

Udstykningskort

Landinspektør

4

Oversigtskort

3

Oversigtskort

Landinspektør

4

Lsp.erkl., hvid erklæring

8

Landinspektørerklæring om naturbeskyttelse og skov (hvid erklæring / fredningserklæring)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. vedr. ejendomsber.

9

Erklæring fra landinspektør vedr. ejendomsberigtigelse (§ 17)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. om skelpåvisning

10

Erklæring fra landinspektør om skelpåvisning (vej)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. om vejsletning

11

Erklæring om slettelse af vej (hævd)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. om vejberigtiglse

12

Erklæring om ændring af vej (hævd)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. om vejsletning, NBL § 26a

13

Erklæring iht. Naturbeskyttelsesloven (§ 26a) - om nedlæggelse af veje og sti

Landinspektør

4

Lsp.erkl. om vejret

14

Erklæring i forbindelse med vejret (lykke og fromme)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. oph. ldb.pligt

15

Lsp erklæring, ophævelse af landbrugspligt (§ 6)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. om opr. af ldb. u. beb.

16

Lsp erklæring, oprettelse af ejendom uden beboelse (§ 10)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. oml. ml. ldb.ejendomme

17

Lsp erklæring, omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme (§ 29)

Landinspektør

4

Lsp.erkl. vedr. skelforretning

18

Erklæring fra landinspektør vedr. skelforretning, §5, stk. 1 BSF

Landinspektør

4

Lsp. beskrivelse af skelfor.

19

Beskrivelse af skelforretning

Myndigheder

5

Erkl. fra kom., grøn erklæring

1

Erklæring fra kommunalbestyrelsen (grøn erklæring)

Myndigheder

5

Erkl. fra kom. vedr. fællesjord

2

Erklæring fra kommunalbestyrelsen vedr. fællesjord (byens gade o.lign) § 18

Myndigheder

5

Erkl. fra vejmyndighed

3

Erklæring fra vejmyndighed

Myndigheder

5

Vejbest. godkendelse

4

Vejbestyrelsens godkendelse (erstatter grøn erklæring)

Myndigheder

5

Skelerklæring (ej ved helt matr.nr.)(nedkl. af kom

5

Skelerklæring (ej ved helt matr.nr.)(nedkl komvej) - kommunen § 23 lov om off. Veje

Myndigheder

5

Erkl. fra eksp.myndighed

6

Erklæring fra ekspropriationsmyndighed

Myndigheder

5

Erkl. vedr. jordf.kendelse

7

Erklæring vedr. jordfordelingskendelse

Myndigheder

5

Udt. vedr. lov om off. veje

8

Udtalelse vedr. lov om offentlig veje

Myndigheder

5

Udt. vedr. MBL

9

Udtalelse vedr. miljøbeskyttelsesloven

Myndigheder

5

Udt. vedr. NBL

10

Udtalelse vedr. lov om naturbeskyttelse

Myndigheder

5

Udt. vedr. museumsloven

11

Udtalelse vedr. museumsloven

Myndigheder

5

Udt. vedr. skovloven

12

Udtalelse vedr. skovloven

Myndigheder

5

Udt. vedr. landbrugsloven

13

Udtalelse vedr. landbrugsloven

Myndigheder

5

Udt. vedr. folkekirkens øko.

14

Udtalelse vedr. lov om folkekirkens økonomi

Myndigheder

5

Udt. vedr. råstofsloven

15

Udtalelse vedr. råstofsloven

Myndigheder

5

Udt. vedr. FUG

16

Udtalelse vedr. lov om forurenet jord

Myndigheder

5

Udt. vedr. storm

17

Udtalelse vedr. lov om stormflod og stormfald

Myndigheder

5

Udt. fra Indenrigsministeriet

18

Udtalelse fra Indenrigsministeriet

Myndigheder

5

Udt. fra Kirkeministeriet

19

Udtalelse fra Kirkeministeriet

Myndigheder

5

Dok. fra Kystdirektoratet

20

Dokumentation fra Kystdirektoratet

Myndigheder

5

Udt. fra DSB/Banedanmark

21

Udtalelse fra DSB/Banedanmark

11.1.1 Særligt om tilknytning af ejerlejlighedskort

For at tilknytte ejerlejlighedskort skal det først uploades som et bilag til sagen. Derfor skal proceduren som beskrevet i https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880717478/Kapitel+11%3A+Sagsbilag+og+signering#11.1-Tilf%C3%B8j-sagsbilag følges.

11.2 Rediger sagsbilag

Det er under Bilag → Sagsbilag også muligt at redigere bilag. Dette er f.eks. aktuelt når et UKS-skema bliver sendt retur fra kommunen, hvoraf underskrevne dokumenter er vedhæftet som bilag. Disses dokumenttype vil være i gruppen ‘Vedhæftet af kommunen’ indtil det ellers bliver redigeret til at ligge under en anden dokumentgruppe og dokumenttype. Ved at trykke på Rediger bliver det muligt, at ændre dokumentgruppen og dokumenttypen. Efter at have ændret det vedhæftede dokument fra kommunen trykkes der enten på Opdater titel på sagsbilag eller Opdater alt efter hvilken ændring som ønskes implementeret. Bemærk, at visse dokumenttyper ikke kan redigeres, herunder Skematisk Redegørelse, Ændringskort, Autogenereret ejerlejlighedsfortegnelse, UKS (samt UKS-resume) og Kontrolrapport.

11.3 Signer sagsbilag

Signering er for nogle sagsbilag obligatorisk, førend sagen kan indsendes til GST. Såfremt bilag ønskes signeret foregår det i sagsvisningens menulinje under Bilag → Signer sagsbilag.

Efter at have trykket på Bilag → Signer sagsbilag fremkommer nedenstående dialogboks med de sagsbilag, der allerede er tilknyttet sagen såfremt der er tilknyttet nogle sagsbilag. I denne dialogboks er det muligt at selektere de sagsbilag, der ønskes signeret. Bemærk, at der i en af kolonnerne i listevisningen er angivet om bilaget kræver signering. Når bilag, som ønskes signeret er selekteret skal der trykkes på knappen Signer. Ved klik på Signer oprettes forbindelse til NemID hvorfra bilagene signeres. Efter signering får dokumenterne i en kolonne angivet en dato for signering.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen