Kapitel 3: Opret, fremsøg, rediger eller aflys/annuller/slet sag

En sag i ERPO bruges til at tilknytte nødvendige registeroplysninger og geometriske data, for herefter at foretage ændringer heri. Alle sager, der er oprettet i ERPO sendes via ERPO til Geodatastyrelsen.

3.1 Opret sag i ERPO

En sag oprettes i ERPO ved at trykke på knappen Opret sag:

Efter at have klikket på Opret sag åbnes følgende billede:

Obligatoriske felter, der skal udfyldes før sagen kan gemmes og er markeret med *.

 • Sagskategori (Matrikulær sag, Kvalitetsforbedring af matriklen, Landbrug, Jordfordeling, Ekspropriation, Ejerlejlighedssag, Ikke beskikkelseskrævende ændringssag, Bygning på fremmedgrund fra landinspektør, Kombinationssag - Ejerlejlighed, Kombinationssag - BPFG)

 • Sagsudarbejder

 • Sagsansvarlig

 • Ejerlav

 • Matr.nr.

De resterende felter betyder:

 • Sagstitel er sagens titel, hvori der for eksempel kan angives essensen af sagens indhold.

 • Filial er firmaets afdeling

 • Rekvirentreference er det journalnummer, som anvendes i landinspektørfirmaet på sagen

 • SagsID er et unikt nummer, som tildeles automatisk i det øjeblik, du gemmer sagen.

 • GST journalnr. er ligeledes et unikt nummer. GST journalnr. fremgår af sagen, når sagen har været modtaget af GST og journaliseret.

Når felterne er udfyldt, og der er blevet trykket på knappen Gem vil knappen Vis sag blive aktiv. Ved at klikke på Vis sag åbnes Sagsvisningen. Såfremt der ikke trykkes på Vis sag kan sagen tilgås ved at trykke på knappen Åbn ud fra den sag, der ønskes vist.

3.1.1 Opret sag i ERPO via MIA

Når der foretages et udtræk fra MIAs Distributionsserver oprettes ERPO-sagen helt automatisk, og der reserveres derved en plads og et sagsnummer til sagen i ERPO. Det er derfor endt sagsudarbejdelse i MIA muligt importere sin sag i ERPO via MIA.

 1. Efter end sagsudarbejdelse i MIA trykkes der på knappen Upload sag.

 2. Herefter vælges 1. Indsend fuldstændig sagspakke. Tryk herefter på Fortsæt.

 3. Vælg herefter hvilken Sagskategori sagen har. Det er desuden muligt at tilføje kommentarer, tidsfrist m.m. Tryk derefter på Fortsæt.

Herefter dannes sagspakken, og en browser åbnes for ERPO. Grundet IT-sikkerhed kan sagspakkerne ikke automatisk overføres, og derfor gemmes sagspakken som en XML-fil lokalt på den brugte PC. Efter sagspakken er dannet åbnes nedenstående dialogboks i ERPO. Herfra er det muligt at importere den lokalt gemte XML-fil / sagspakken ved at trykke på Vælg filer. Vær opmærksom på, at der i dialogboksen angives hvorfra XML-filen kan hentes:

Har du senere rettelser til sagen i MIA, skal sagen overføres på ny. Dermed overføres dine rettelser fra MIA og slår igennem i ERPO. Herefter vil arbejdet med en matrikulær sag være det samme, hvad enten du har overført rettelser eller importeret sagen fra MIA.

3.1.1.1 MIA sag - importer sag som SP-XML

Det er også muligt at gemme en MIA sag som SP-XML og senere importere denne i ERPO via SagsbehandlingSP-XML upload.

Ved at trykke på SP_XML upload fremkommer følgende dialogboks:

Ved at indtaste SagsID og herefter Søg vil der fremkomme en meddelelse om, at den ønskede SP-XML fil kan uploades, hvorefter filen automatisk vil blive lagt på det indtastede SagsID. Via knappen Vælg filer er det muligt at fremsøge og indlæse den ønskede SP-XMl fil. Klik dernæst Upload. Der fremkommer en meddelelse på skærmen når importen er gennemført. Såfremt der senere ønsket foretaget rettelser i MIA-sagen skal en nye sagspakke importeres.

3.2 Fremsøg sag

3.2.1 Fremsøg sag via Forsiden

Hvis en eksisterende sag skal fremsøges skal felterne for søgekriterier på forsiden anvendes (a). Efter at have udfyldt kendte søgekriterier kan man trykke på knappen Søg (b), hvorefter søgeresultaterne ud fra søge kriterierne vil fremkomme i en listevisning nederst på siden (c).

En nulstilling af søgekriterierne foregår ved at trykke på knappen Nulstil. Ved at trykke på Mine Sager dannes et overblik over de aktive sager, som den bruger, der har logget ind er sagsansvarlig for - nyeste sager fremgår øverst. Ved at trykke på Mine virksomhedssager dannes et overblik over de aktive sager, som den aktuelle virksomhed er sagsansvarlige for. Ved at fjerne fluebenet i Aktive sager er det muligt også at søge på afsluttede sager.

3.2.2 Fremsøg sag via kort

Sager kan også fremsøges via kortsøgningselementet på forsiden ved at trykke på feltet Kort, hvorefter kortsektionen foldes ud:

Sager kan herefter fremsøges ved at markere jordstykker i kortet eller søge efter henholdsvis BFE, Matr.nr., Adresse eller Jordstykke ID.

Kortsøgningselementet fungerer kun når der er zoomet tilpas langt ind i kortet (under 1:10000) hvorefter laget Samlet fast ejendom under Produktion er muligt at tilvælge (a). Efter at laget Samlet fast ejendom under Produktion er gjort aktivt er det muligt at markere jordstykker i kortet via selekteringsværktøjet (b). Her kan du selektere et enkelt jordstykke af gangen med et punkt (b1) eller selektere flere jordstykker af gangen med en intersect linje (b2), frihåndspolygon (b3) eller rektangelpolygon (b4). Såfremt du ikke ønsker at fremsøge sager via kortet kan du bruge søgefunktionen (c), hvor du kan søge efter sager via BFE, Matr.nr., Adresse eller Jordstykke ID - søgeresultatet fremkommer efter der er trykket på knappen Søg. Efter selektering i kortet eller fremsøgningen er foretaget fremkommer en liste over søgeresultaterne (d). Herfra er det muligt at tilvælge hvilke søgeresultater, der ønsket vist sager for. Efter at have tilvalgene er foretaget fremkommer disse i en listevisning (e). Såfremt aktive sager for tilvalgene ønskes vist trykkes der på knappen Søg (g), hvorefter søgeresultaterne vises i en listevisning nederst på siden (f). De andre søgekriterier øverst på siden kan også indgå i den samlede søgning, hvis nogle af disse vælges før søgningen udføres.

3.3 Rediger sagsoplysninger

De overordnede sagsoplysninger, der blev tilføjet ved sagens oprettelse kan redigeres via sagsvisningen. Dette gøres via Udarbejd sagRediger sag:

Herefter fremkommer det skærmbillede, der også var til stede da sagen blev oprettet i ERPO. Her er det muligt at ændre i oplysninger. Efter endt tilpasning trykkes der på Gem.

 

Bemærk: Sagsstatus begrænser muligheden for redigering. For eksempel vil en sag med status ”Slettet” ikke kunne redigeres. I tilfælde af, en sag ikke kan redigeres grundet dens status, vil du blive oplyst herom, når du forsøger at redigere. Du kan læse mere om sagens status i https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880717854 .

3.4 Aflys, annuller eller slet sag

Sager i ERPO kan aflyses, annulleres eller slettes ved behov. Dette gøres enten på forsiden via Sagsbehandling → Aflys, annuller eller slet sag:

ELLER i sagsvisningen via Udarbejd sagAflys, annuller eller slet sag:

 

 • Slettet: Sager, der endnu ikke har været udstillet, vil kunne opdateres med sagsstatus ”Slettet” i ERPO. Sagen fremgår fortsat at sagslistevisningen på forsiden, men der er ingen adgang til at åbne sagen.

 • Annulleret: Sager, der har været udstillet, kan ikke slettes, men vil i stedet kunne opdateres med sagsstatus ”Annulleret”. Der er ingen adgang til at åbne sagen efter opdateringen.

 • Aflyst: Sager, der har været sendt til behandling hos GST, kan ikke slettes, men vil i stedet kunne opdateres med sagsstatus ”Aflyst”. Dette kan dog kun gøres af GST. Det vil sige, at det i ERPO er muligt at anmode GST om at aflyse en sag, hvorefter status ”Aflyst” opdateres på sagen, så snart GST har ageret på anmodningen.

Ved at trykke på Aflys, annuller eller slet sag fremkommer følgende dialogboks:

Ved at trykke Ja fremkommer følgende dialogboks:

I dialogboksen skal feltet Indtast årsag til aflysning udfyldes. Tryk herefter på ”Opret dokument og send evt. email. Herefter sker følgende:

 • Sagsstatus opdateres, jf. beskrivelsen ovenfor til enten ”Slettet” eller ”Annulleret”

 • Der sendes en mail til GST med en anmodning om aflysning indeholdende din netop indtastede årsag til aflysning, hvorefter sagen opdateres.

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen